ឧបករណ៍ចាក់សោឆ្លាតវៃ

  • UHF RFID Smart File Cabinet សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបណ្ណសារ/ឯកសារ/សៀវភៅ

    UHF RFID Smart File Cabinet សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបណ្ណសារ/ឯកសារ/សៀវភៅ

    គណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកសារឆ្លាតវៃ UHF គឺជាផលិតផលឆ្លាតវៃដែលគាំទ្រពិធីការ ISO18000-6C (EPC C1G2) អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា RFID និងចំណុចប្រទាក់ជាមួយប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។

    សមាសធាតុសំខាន់ៗនៃទូឯកសារឆ្លាតវៃរួមមាន កុំព្យូទ័រឧស្សាហកម្ម ឧបករណ៍អាន UHF មជ្ឈមណ្ឌល អង់តែន ផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ។ល។