ដំណោះស្រាយ

ធានាសុវត្ថិភាព គ្រប់គ្រង និងធ្វើសវនកម្មលើការប្រើប្រាស់សោ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក ហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសន្តិភាពនៃចិត្តដែលភ្ជាប់មកជាមួយការដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិ គ្រឿងបរិក្ខារ និងយានជំនិះរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព

ផលិតផល​ពិសេស

ម៉ូឌុល ប្រព័ន្ធដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគន្លឹះ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ ដំណើរទេសចរណ៍យាម និងច្រើនទៀត